Uğ­ur-zəh­mət və mə­su­liyy­ə­tin vəh­də­tin­də­dir

Tarix:23-01-2017, 12:13 Baxış Sayı:402 Kateqoriya:tehsil

Uğ­ur-zəh­mət və mə­su­liyy­ə­tin vəh­də­tin­də­dir
Uğ­ur-zəh­mət və mə­su­liyy­ə­tin vəh­də­tin­də­dir
Uğ­ur-zəh­mət və mə­su­liyy­ə­tin vəh­də­tin­də­dir
Uğ­ur-zəh­mət və mə­su­liyy­ə­tin vəh­də­tin­də­dir


Vüqar Cə­fər oğ­lu Məm­mə­dov 1980-cı ilin senty­abr ay­ı­nın 9-da Ba­kı şə­hə­rin­də dünyaya göz aç­mış­dır. Ba­kı Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin ta­rix fa­kul­tə­si­ni bi­tir­miş­dir. Hal-ha­zır­da Xə­zər ray­o­nu, Bi­nə qə­sə­bə­si, 20 Yan­var şə­hi­di Sa­bir Ab­ba­sov adı­na 117 say­lı tam or­ta mək­tə­bin di­rek­to­ru­dur. 6-7-9-cu si­ni­f­lər­də ta­rix fən­ni­ni tə­d­ris edir.
Hər bir kəs həy­at­da öz uğ­ur­la­rı­na gö­rə ilk öncə Ya­ra­da­nı­na, va­li­dey­ni­nə və müəl­li­mi­nə borc­lu­dur. Hə­min vəh­də­tin möh­kəm tel­lər­lə bağ­lı­lığı in­sa­nın ömür yo­lun­da pil­lə-pil­lə uc­al­ma­sı­nı tə­min edən ba­ş­lıca fak­tor ki­mi bütün na­i­liyy­ət­lə­ri­nin məğ­zi­ni təş­kil edir. Bu, da­va­me­dici pro­se­sə çe­v­ri­lən­də uğ­ur­lar da ar­dıc­ıl əhə­miyy­ət­li olur.
Haq­qın­da oxuc­u­la­rı­mı­za söh­bət açac­ağ­ı­mız təh­sil sa­hə­sin­də bir ne­çə önəm­li uğ­ur­la­ra im­za atan, həy­at ama­lı və pe­şə fə­a­liyy­ə­ti­nin ba­ş­lıca məq­sə­di cə­miyy­ət üçün fay­da­lı və­tən­da­ş­lar ye­tiş­dir­mək olan təcrübə­li pe­da­qoq Vüqar Cə­fər oğ­lu Məm­mə­dov məhz ta­ley­i­nə Ulu Ta­n­rı­dan be­lə şə­rə­f­li ömür payı ya­şa­maq nə­sib olan xal­qı­mı­zın və­tən­pər­vər, nüfuz­lu ziy­a­lı­la­rın­dan­dır. Vüqar müəl­lim ba­rə­sin­də mükəm­məl bi­lg­i­lə­rə ma­lik ol­maq üçün onun rəh­bər­lik et­diyi pe­da­qo­ji kol­lek­ti­vin uğ­ur­la­rı, mək­təb­də həy­a­ta ke­çi­ri­lən təd­bir­lər, tət­biq edi­lən ye­ni me­tod və pe­da­qo­ji üsul­lar­la ta­nış ol­maq ki­fay­ət­dir. Məhz elə bu niyy­ət­lə də biz hə­min mək­tə­bə yol­lan­dıq. Di­rek­tor­la görüşməz­dən öncə mək­tə­bin gi­rəc­əy­in­də ras­tlaş­dığ­ı­mız sə­li­qə-səh­man, abad­lıq iş­lə­ri, yüksək sə­viyy­ə­də es­te­tik tər­ti­bat biz­də xoş əh­va­li-ru­hiyyə ya­rat­dı. Təh­sil oc­ağ­ın­da şa­g­ird­lə­rin əx­la­qı tər­biy­ə­si­nə, dünya­g­örüşünün ar­tı­rıl­ma­sı­na müsbət tə­sir edən bir ye­ni­lik diq­qə­ti­mi­zi cəlb et­di. Doğ­ru­su, gördüyümüz bu mən­zə­rə­ni di­g­ər təh­sil müəs­si­sə­lə­rin­də müşa­hi­də et­mə­miş­dik. Pil­lə­kən­lə yu­xa­rı mər­tə­bə­lə­rə qal­xar­kən di­var boyu gör­kəm­li şəx­siyy­ət­lə­rin, ya­zı­çı və şa­ir­lə­rin hik­mət­li söz­lə­ri ya­zıl­mış­dı. Bu da öz növ­bə­sin­də şa­g­ird­lə­rin bi­lik­lə­rə da­ha tez yiy­ə­lən­mə­si­nə tə­sir edən göz yad­da­şı­nı möh­kəm­lən­di­rir. Qar­şı­laş­dığ­ı­mız bu müsbət tə­əssürat­la­rın xoş ov­qa­tı ilə Vüqar müəl­lim­lə drek­tor otağın­da görüşdük. Bi­zi gü­lərüzlə, sə­mi­miyy­ət­lə qar­şı­lay­an di­rek­tor sən de­mə, sözün hə­qi­qi mə­na­sın­da, zə­ng­in dünya­g­örüşünə və yüksək in­tel­lek­tu­al sə­viyy­əyə ma­lik olan müsa­hib imiş...

Ömür yo­lun­dan sə­hi­fə­lər

Hər bir in­sa­nın həy­at­da bir müqəd­dəs ar­zu­su ol­duğu ki­mi, O da hə­lə uşaq­lıq il­lə­rin­dən müəl­lim ol­maq ar­zu­su ilə ya­şay­ıb. Elə bu­na gö­rə də or­ta mək­təb il­lə­rin­də bi­lik­lə­rə səy­lə yiy­ə­lə­nib. Təh­sil­də qa­zan­dığı uğ­ur­lar onu ali mək­təb au­di­to­riy­a­la­rı­na apa­rıb. Ali təh­sil al­dığı il­lər­də fə­al tə­lə­bə ki­mi ta­nı­nan Vüqar Məm­mə­dov təh­si­li­ni ba­şa vur­duq­dan so­nra pe­da­qo­ji sa­hə­də ilk ad­dım­la­rı­nı 2003-cü ilin okty­a­b­rın 7-də Su­ra­xa­nı ray­o­nun­da yer­lə­şən 101 say­lı tam or­ta mək­təb­də atır. İl­lər keç­dikcə, pe­da­qo­ji us­ta­lığı, yüksək pe­şə ha­zır­lığı, şa­g­ird­lə­rin bi­lik­lə­rə yiy­ə­lən­mə­sin­də ye­ni­lik­lər­dən sə­mə­rə­li is­ti­fa­də et­mə­si mək­təb rəh­bər­liyi tə­rə­fin­dən müsbət qar­şı­la­nır. O, 2007-ci il­də tə­lim-tər­biyə iş­lə­ri üzrə di­rek­tor müa­vi­ni təy­in edi­lir. Ona hə­va­lə edi­lən bu və­zi­fəyə böyük mə­su­liyy­ət­lə ya­na­şan Vüqar müəl­li­min mək­təb­də tə­d­ri­sin sə­viyy­ə­si­nin yüksəl­mə­si, müa­sir me­tod və üsul­la­rın tət­biq edil­mə­si, şa­g­ird­lə­rə yüksək əx­la­qi, mə­nə­vi, es­te­tik key­fiyy­ət­lə­rin aşı­lan­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də məq­sədy­önlü, ar­dıc­ıl və sə­mə­rə­li fə­a­liyy­ə­ti rəh­bər­liy­in diq­qə­ti­ni cəlb edir. Təh­sil sa­hə­sin­də qa­zan­dığı bu na­i­liyy­ət­lər öz bə­h­rə­si­ni ve­rir. Vüqar Məm­mə­dov 2014-cü il­də Xə­zər ray­o­nu, Bi­nə qə­sə­bə­sin­də yer­lə­şən 20 Yan­var şə­hi­di Sa­bir Ab­ba­sov adı­na 117 say­lı tam or­ta mək­tə­bə di­rek­tor təy­in edi­lir. Qar­şı­da ye­ni və­zi­fə­lər, ye­ni uğ­ur­lar onu göz­ləy­ir...

İnam­dan uğ­u­ra doğ­ru

Vüqar müəl­li­min ilk dövr­lər­də mək­təb­də inam­la at­dığı ad­dım­lar bu gün ar­tıq re­al­lığa çe­v­ril­miş­dir. Be­lə ki, 2450 şa­g­ir­din təh­sil al­dığı bu tə­d­ris oc­ağ­ın­da böyü­mək­də olan gənc nəs­lin tə­lim-tər­biy­ə­si yüksək sə­viyy­ə­də qu­ru­lub. Şa­g­ird­lə­rin cə­miyy­ə­ti­miz üçün lay­iq­li və­tən­daş ki­mi ye­tiş­mə­sin­də pe­da­qo­ji kol­lek­ti­vin fə­a­liyy­ə­ti diq­qə­tə­lay­iq­dir. Tə­bii ki, bütün bu uğ­ur­lar di­rek­tor Vüqar Məm­mə­do­vun bi­la­va­si­tə rəh­bər­liyi ilə qa­za­nı­lır. Mək­təb­də təş­kil olu­nan bütün təd­bir­lər rəh­bər­liy­in gö­s­tə­riş və tap­şı­rığı əsa­sın­da olur. Mək­təb­də xa­rici di­lin yüksək sə­viyy­ə­də təb­liği, əl­bət­tə ki, dünyaya ba­xı­şı ar­tı­ran mə­qam­dır. Mək­tə­bin 2015-2016-cı ilin fə­a­liyy­ət pla­nı­na əsa­sən, ib­ti­dai si­ni­f­lər­də 1-ci və 2-ci si­ni­f­lər­də oxuy­ub-an­la­ma vər­di­ş­lə­ri­ni öy­rən­mək üçün mo­ni­to­rin­q­lə­rə ba­ş­la­nı­lıb. Əsas məq­səd şa­g­ird­lə­rin oxu­ma vər­di­ş­lə­ri­nə necə yiy­ə­lən­mə­si­dir. Qeyd edək ki, ümum­mək­təb üzrə va­li­deyn ic­la­sı ke­çi­ri­lən za­man va­li­deyn­lə­rə mək­təb­də təş­kil olu­nan lay­i­hə­lər, mo­ni­to­rin­q­lər haq­qın­da mə­lu­mat ve­ri­lir. Ey­ni za­man­da, mək­təb üzrə ya­ra­dı­lan "Qay­nar xətt" nö­m­rə­si va­li­deyn­lə­rin nə­zə­ri­nə çat­dı­rı­lır. Ya­ra­dıcı gənc­lər təş­ki­la­tı ilə bi­rgə ha­zır­la­nan lay­i­həyə əsa­sən, mək­tə­bin rəqs qru­pu 2016-cı il yan­va­rın 10-da Şağ­an Olim­piya Kom­plek­sin­də təş­kil olu­nan rəqs fe­s­ti­va­lın­da iş­ti­rak et­miş­dir. Gə­rg­in müba­ri­zə şə­ra­i­tin­də ke­çi­ri­lən ya­rış­da 3-cü ye­rə lay­iq görülüb. Çox se­vin­di­rici hal­dır ki, on­lar re­s­pub­li­ka "Ya­ra­dıcı Gənc­lər"in təş­kil et­diyi "İlk Rəqs Fe­s­ti­va­lı"nda üçüncü yer tut­duğu üçün ku­bok və dip­lom ilə təl­tif edil­mi­ş­lər. "Olim­piya Hə­rə­ka­tı" pro­qra­mı çər­çi­və­sin­də Xə­zər ray­o­nu üzrə bi­rinc­i­lik­də at­le­ti­ka id­man növündə ye­rin­dən uzun­luğa tul­lan­maq­la mək­tə­bin at­le­ti Göyü­şov Anar 3-cü ye­rə lay­iq görülmüşdür. Mək­tə­bin fi­zi­ki tər­biyə müəl­li­mi Rə­hi­lə Mir­zəy­e­vaya mək­təb rəh­bər­liyi adın­dan tə­şəkkür edil­miş­dir.
Mək­təb­də bütün mühüm əhə­miyy­ət­li döv­lət təd­bir­lə­ri tən­tə­nə­li şə­kil­də qeyd olu­nur. "Olim­piya Hə­rə­ka­tı" çər­çi­və­sin­də mək­təb 2-ci ye­rə lay­iq görülmüşdür. Ko­man­da­nın üzvlə­ri: Məm­mə­dov Hey­dər, Hüsey­nov Mu­s­ta­fa, Və­liy­ev Ra­mal, Zey­na­lov Mə­həm­məd­dir.
Mək­təb­də şa­g­ird­lə­rin asu­də vaxt­la­rı­nın sə­mə­rə­li ke­ç­mə­si üçün rəsm dər­nəyi təş­kil olu­nub. Şa­g­ird­lər çox hə­vəs­lə şə­kil­lər çə­kə­rək, san­ki rə­ng­lər dünya­sı­na səy­a­hət edir­lər. Mək­tə­bin şa­g­ird­lə­ri ta­rix müəl­lim­lə­ri ilə bir­lik­də ta­ri­xi yer­lə­rə ek­s­kur­siya edə­rək, ta­ri­xi­mi­zin əzə­mə­ti­ni və dəy­ə­ri­ni öy­rə­nir­lər. Həm­çi­nin, mək­təb­də ke­çi­ri­lən riy­a­ziyy­at fən­ni üzrə in­tel­lek­tu­al ya­rış­ma ke­çi­ril­miş­dir. Təd­bir­də riy­a­ziyy­at an­lay­ı­şı­nı şa­g­ird­lər şe­ir, mu­si­qi, rəq­slər­lə ifa­də et­di­lər. Riy­a­ziyy­at və di­g­ər fən­lə­rin sin­te­zin­dən iba­rət ya­rış­ma mər­hə­lə­si­nin təş­ki­li üçün mək­tə­bin rəh­bər­liyi riy­a­ziyy­at müəl­lim­lə­ri­nə min­nət­dar­lığ­ı­nı bil­dir­miş­dir.
Azər­bayc­an ta­ri­xi ay­lı­gı çər­çi­və­sin­də mək­tə­bin şa­g­ird­lə­ri ta­rix müəl­lim­lə­ri ilə bir­lik­də Azər­bayc­an ta­ri­xi mə­kan­la­rı­na ek­s­kur­siy­a­la­ra get­mi­ş­lər. Azər­bayc­an ta­ri­xi abi­də­lə­ri­nin möh­tə­şəm­liy­i­nə bir da­ha va­leh olub­lar. 2015-2016-cı tə­d­ris ili­nin fə­a­liyy­ət pla­nı­na əsa­sən, fe­v­ral ay­ın­da mək­təb­də "Azər­bayc­an di­li" ay­lığı elan olun­muş­dur. Ay­lıq çər­çi­və­sin­də mək­təb­də di­var qə­ze­ti­nin bu­ra­xıl­ma­sı, re­fe­rat­la­rın ha­zır­lan­ma­sı, ədə­bi-bə­dii gec­ə­lə­rin, de­bat və dəy­ir­mi ma­sa­la­rın ke­çi­ril­mə­si, 5-11-ci si­ni­f­lər ara­sın­da in­şa müsa­bi­qə­si, mək­təb üzrə şe­ir müsa­bi­qə­si, gör­kəm­li ədə­biyy­at xa­dim­lə­ri ilə görüş, həm­çi­nin şa­g­ird­lə­rin bi­lik və bac­a­rığ­ı­nın yox­lan­ma­sı nə­zər­də tu­tu­lub.
Vüqar müəl­li­min di­rek­tor ol­duğu 117 say­lı tam or­ta mək­təb­də tə­d­ri­sin sə­viyy­ə­si­nin yüksəl­mə­si, tək­min­ləş­di­ril­mə­si sa­hə­sin­də mühüm iş­lər həy­a­ta ke­çi­ri­lib və bu, müntə­zəm ola­raq da­vam et­di­ri­lir. Onun üçün təh­si­lin, gə­ləc­ək nə­sil­lə­rin in­ki­şa­fı, on­la­ra və­tən­pər­vər­lik his­slə­ri­ni güclü for­ma­da aşı­lan­ma­sı əsas və vac­ib şərt­dir və bütün bu mühüm mə­sə­lə­lər da­im onun diq­qət mər­kə­zin­də­dir. Bu da ona də­la­lət edir ki, bu mək­təb­də bun­dan so­nra da təh­sil sa­hə­sin­də uğ­ur­lar ar­tac­aq. Çox diq­qə­tə­lay­iq və se­vin­di­rici hal­dır ki, Vüqar müəl­lim hə­lə er­kən ya­ş­la­rın­dan xal­qa, və­tə­nə xid­mət et­məyi öz ba­ş­lıca ama­lı he­sab edib. Di­rek­tor Vüqar Məm­mə­do­vun həm şa­g­ird­lə­rin, həm də müəl­lim­lə­rin və­tən­daş möv­qey­i­ni müda­fiə et­mə­si, qo­ru­ma­sı ic­ti­ma­iyy­ə­tin diq­qət mər­kə­zin­də­dir. Bu, o de­mək­dir ki, o, tə­ləb­kar və qayğ­ı­keş­dir. İn­ki­şa­fa is­ti­qa­mət­lə­nən mə­sə­lə­lə­ri da­ha da də­s­tək­ləy­ir. Elə bu­nun nə­tic­ə­si­dir ki, mək­təb­də bi­liy­in, təh­si­lin mil­li xa­rak­ter­lə­rə uyğ­un­laş­dı­rıl­ma­sı həm fə­a­liyy­ət, həm də təcrübə­nin art­ma­sı­na yol açır. Mək­tə­bin şa­g­ird­lə­ri hər­tə­rə­f­li bi­liyə yiy­ə­lən­mək üçün üzər­lə­ri­nə düşən mə­su­liyy­ə­ti dərk edir, müəl­lim­lə­rin əziyy­ət­lə­ri­nə yüksək dəy­ər ve­rir­lər. Bu mək­tə­bin qa­baqc­ıl ol­duğ­u­nu ora­da ke­çi­ri­lən açıq dər­slər­dən, re­s­pub­li­ka əhə­miyy­ət­li təd­bir­lər­dən də ay­dın gör­mək olar. Mək­təb­də ing­i­lis di­li fən­ni üzrə ke­çi­ri­lən açıq dər­slər ar­tıq ən-ənəyə çe­v­ril­miş­dir.
Bu ilin mar­tın 15-də ila­xır çər­şən­bə­də şa­g­ird­lə­rin müta­liə vər­di­ş­lə­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı məq­sə­di­lə xalq şa­i­ri Nə­ri­man Hə­sən­za­də ilə görüş ke­çi­ril­miş­dir. Nə­ri­man müəl­li­min ədə­bi ir­si­nin təd­qi­qat­çı­sı Dürda­nə müəl­li­mə şa­i­rin həy­at və ya­ra­dıc­ı­lığı ba­rə­sin­də ge­niş mə­lu­mat ver­miş­dir. Mək­tə­bin şa­g­ird­lə­ri çox fəxrlə şa­i­rin şe­ir­lə­rin­dən nümu­nə­lər söy­lə­di­lər. Nə­ri­man Hə­sən­za­də­nin bu mək­tə­bə gə­li­şi müəl­lim­lər və eləcə də şa­g­ird­lər üçün əsil bay­ram se­vinc­i­nə çe­v­ril­di. Nə­ri­man müəl­li­min bu mək­təb­də qo­naq ol­ma­sı hər bir müəl­lim və şa­g­ir­din da­im xa­ti­rin­də qa­lac­aq­dır.
Qeyd edək ki, mək­təb­də hə­mi­şə mil­li bay­ra­mı­mız olan No­v­ruz bay­ra­mı yüksək sə­viyy­ə­də qeyd olu­nur. No­v­ruz­la bağ­lı "Hər si­nif­dən bir xon­ça" müsa­bi­qə­si ke­çi­ri­lir. Mil­li adət ən-ənəyə uyğ­un olan və No­v­ruz ne­mət­lə­ri ilə bə­zə­dil­miş xon­ça­lar "Ümid" uşaq evi­nə, həm­çi­nin az­tə­mi­nat­lı şa­g­ird­lə­rə pay­la­nı­lır.
Mək­təb­də şa­g­ird­lə­rin in­tel­lek­tu­al sə­viyy­ə­si­nin yüksəl­mə­si üçün ye­ni-ye­ni lay­i­hə­lər həy­a­ta ke­çi­ril­mək­də­dir. Bu ba­xım­dan "PRO­QRESS Sİ­NE­MA CLUB" lay­i­hə­si böyük əhə­miyy­ət da­şıy­ır. Bu lay­i­hə şa­g­ird­lə­rin ma­a­ri­f­lən­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də atı­lan ən uğ­ur­lu tə­şəbbüs ki­mi dəy­ər­lən­di­ri­lə bi­lər. Mə­lum­dur ki, şa­g­ird­lər müxtə­lif fən­lə­rin tə­d­ri­si za­ma­nı bi­lik­lə­rə yiy­ə­lə­nir­lər. Bu ba­xım­dan, əl­də et­dik­lə­ri mə­lu­mat­la­rı au­di­o­vi­zu­al for­ma­da gör­mə­lə­ri on­la­rın nə­zə­ri bi­lik­lə­ri­ni ar­tı­rır.
Bu ki­no klub­da şa­g­ird­lər ta­ri­xi fi­lim­lər­lə, te­atr ta­ma­şa­la­rı ilə, so­si­al və dərs yönümlü vi­deo­çarx­lar­la, ma­te­ri­al­lar­la ta­nış olur­lar. Vi­deo­kar­to­te­ka müxtə­lif möv­zu­lar­da ma­te­ri­al­lar­la zə­ng­in­lə­şib. Ki­no klub ic­ti­mai əsas­lar­la fə­a­liyy­ət gö­s­tə­rir. Bu lay­i­hə şa­g­ird­lə­rin asu­də vax­tı­nın sə­mə­rə­li təş­ki­li­nə yö­nəl­miş­dir.
Mək­təb­də mil­li dəy­ər­lə­ri­mi­zin ba­ş­lıca at­ri­but­la­rı­na həsr olun­muş bir sı­ra yad­da­qa­lan təd­bir­lər təş­kil edil­miş­dir. Bun­lar­dan bi­ri bu ilin fe­v­ral ay­ın­da ke­çi­ri­lən "Bey­nəl­xalq ana di­li" günüdür. Təd­bir­də şa­g­ird­lə­rin ifa­sın­da səs­lə­nən şe­ir, mah­nı, səh­nəc­ik və rəq­slər­də on­la­rın ana di­li­mi­zə se­vg­i­si öz ək­si­ni tap­dı. Bu çı­xı­ş­lar­da şa­g­ird­lər di­li­mi­zin zə­ng­in­liy­i­ni nümay­iş et­dir­di­lər. Təd­bi­rin so­nun­da mək­tə­bin di­rek­to­ru Vüqar Məm­mə­dov ana di­li­miz ba­rə­də öz dəy­ər­li fi­kir­lə­ri­ni bil­dir­di. Ay ər­zin­də bu möv­zu­da ke­çi­ri­lən in­şa müsa­bi­qə­si­nə ye­kun vu­rul­du. Qa­lib gə­lən şa­g­ird­lə­rə tə­şəkkürna­mə­lər ve­ril­di və ki­tab­lar hə­diyyə olun­du.
Mək­təb­da­xi­li im­ta­han­la­rın vax­ta­şı­rı ke­çi­ril­mə­si də rəh­bər­liy­in diq­qət mər­kə­zin­də­dir. Qeyd edək ki, çox za­man ib­ti­dai si­ni­f­lər­də şa­g­ird­lə­rin bi­lik və bac­a­rığı te­s­ter va­si­tə­si­lə yox­la­nı­lır. Am­ma bu üsu­lun şa­g­ird­lə­rin bi­lik­lə­ri­nə mən­fi tə­sir gö­s­tər­mə­si ək­sər pe­da­qo­ji mütə­xəs­sis­lər tə­rə­fin­dən tə­s­diq olu­nur. Xüsu­sən, Azər­bayc­an di­li fən­nin­də şa­g­ird­lər­də ya­zı­lı düşünmə, fi­kir bil­dir­mə an­lay­ı­şı zə­i­f­ləy­ir. Bu­nu nə­zə­rə ala­raq, mək­təb­də 3-cü si­nif­də üç möv­zu­dan iba­rət ya­zı­lı im­ta­han ke­çi­ri­lib. Şa­g­ird­lə­rin ya­zı yaz­maq qa­bi­liyy­ə­ti öy­rə­ni­lib.
Mək­tə­bin şa­g­ird­lə­ri­nin id­man sa­hə­sin­də uğ­ur­la­rı da ürə­ka­çan­dır. Ba­kı klu­bu­nun üzvü və mək­tə­bin şa­g­ir­di, Ate­na U-12 li­qa­sın­da çı­xış edən Ni­had Cə­fə­rov 1-ci ye­rə lay­iq görülmüşdür. May ay­ı­nın 1-dən 3-dək Gürcüstan­da ke­çi­ri­lən 8-9 ya­ş­lı mək­təb­li­lər ara­sın­da ka­ra­te­nin şo­to­kan növü üzrə dünya çem­pi­o­na­tın­da 3-cü si­nif şa­g­ir­di Hə­sən Əli­za­də bi­rinci ye­rə çıx­mış­dır. Həm­çi­nin, mək­tə­bin və mil­li yığ­ma­nın di­g­ər iki üzvü də ka­ra­te ya­rı­ş­la­rın­da 3-cü ye­rə lay­iq görülmüşlər. Mək­tə­bin mə­zun­la­rı­nın ali mək­təb­lə­rə qə­bul ol­ma sayı il­bə­il ar­tır. Ötən il 43 mə­zun ali mək­təb tə­lə­bə­si adı­na lay­iq görülmüşdür.
Bu ki­çik ya­zı­da mək­tə­bin di­rek­to­ru Vüqar Məm­mə­do­vun rəh­bər­liyi ilə həy­a­ta ke­çi­ri­lən ye­ni­lik­lər ba­rə­də ət­ra­f­lı da­nış­maq mümkün dey­il. Qə­ze­ti­mi­zin növ­bə­ti say­la­rın­da mək­tə­bin di­rek­to­ru Vüqar Məm­mə­do­vun və bu tə­d­ris oc­ağ­ı­nın na­i­liyy­ət­lə­ri ba­rə­də mə­lu­mat ve­rəc­əy­ik. Ümid­va­rıq ki, Vüqar Məm­mə­do­vun nümu­nə­vi pe­da­qo­ji və təş­ki­la­tı fə­a­liyy­ə­ti öz lay­iq­li qiy­mə­ti­ni alac­aq­dır.
Язиз мцяллимляр, пешя байрамыныз мцбаряк!

Qə­ni­fə Məm­mə­do­va
"Mil­li İrs" jur­na­lı­nın re­dak­to­ru

SON XƏBƏRLƏR
Zəlimxan Yaqubun prokuror oğlu “Bu yaşıl ağacın altı bizimdir” mahnısından danışdı - "...bəstəkarlarla işləyən şair deyildi"
"Yüksək vəzifəli məmurlar öz işlərini görsə, pandemiyadan tez çıxarıq" - deputat
Sakinlər "Sahil-S İnşaat” MTK-nın rəhbərini vergidən yayınmaqda ittiham edir - NARAZILIQ!
Peyvəndin alternativi niyə bu qədər maraq doğurur? - “Radikal qruplar xüsusi adamlar tuturlar ki…”
Qəzalı yataqxana sakinləri: - “Hər gün təhlükədəyik”
Ermənistanın indiki rəhbəri sələfləri kimi “ikili” oyun oynayır... - FAKT BUDUR!
“Azərbaycan artıq şirin quyruğunu kəsib” - HƏQİQƏTƏN DƏ...
“Doing Business”adı altında saxtakarlıq: niyə hədəfdə Azərbaycan olub? - HƏQİQƏTƏN DƏ...
Gəncə İnzibati Məhkəməsi hərbçi Rasim Cəfərovla bağlı hansı - QƏRARI VERƏCƏK?
“30 il ərzində erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticə verməyibsə, indiki vəziyyətdə...” - NƏ BAŞ VERİR?
"Azərpoçt"da yeni şöbə yaradılıb, mudir təyin olunub - Dəyişiklik
Moskva Krım məsələsində Ankaradan güzəşt gözləyirdi - ekspert
Şirvanın icra başçısı növbəti dəfə Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrini ziyarət edib
"Brent" neftinin qiyməti 75 dolları ötüb
Şəhid ailəsi Şəkidə üzləşdiyi problemlə bağlı Prezidentdən hələ də kömək istəyir – Bəs İcra başçısı hara baxır?
Paşinyan 7 milyon dollara "Peqas" gizli telefon dinləmə sistemi aldı... - Ermənistan KİV
Amilinin ardından indi də sapı özümüzdən olan deputat ÜSTÜMÜZƏ HÜRDÜ - NƏ ÇOX XAİN...
7 mindən çox rieltor var, ancaq nə işi bilirlər, nə də vergi verirlər - Sertifikasiyaya cəlb olunacaqlar?
Bakıda 46 ilin müəlliminə səbəb göstərmədən “sabahdan işə gəlmə” deyiblər - GİLEY
Vəkillər Kollegiyasının üzvü Elmir Murquzov ilə müsahibə
"Azercell" Ağdamda keçirilən ilk beynəlxalq elmi-praktik konfransı internet xidmətləri ilə təmin edib
Azərbaycan ət idxalını niyə artırıb? – "Dəstək artdıqca, korrupsiya da artır"
Daxili işlər orqanlarında yeni TƏYİNAT - ƏMR
“Bilmirik. Bu virus bizi çox aldadıb...” - Entoni Fauçi
Ağdaşda 1 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib
Prokurorluq adam öldürməyə cəhdlə bağlı məlumat yayıb - TƏFƏRRÜAT
Araik Qarabağda sement zavodu acdı... - BİZ İSƏ SEYR EDİRİK...
Bu gündən SOCAR-ın yeni istiqrazlarına abunə yazılışı başlayır - Diqqət!
"Əlbəttə, biz neft ölkəsi olmağımız gerçəyini unutmamalıyıq" - deputat
"Hətta Qarabağ müharibəsindəki zəfər Azərbaycan-Türkiyə- Pakistan bayraqları ilə qeyd edildi..." - İtaliyalı analitik Bakı-Ankara-İslamabad ittifaqı haqda