18 okt­yabr - Müs­tə­qil­lik Gü­nü­

Tarix:13-12-2017, 12:39 Baxış Sayı:275 Kateqoriya:gundem

 18 okt­yabr - Müs­tə­qil­lik Gü­nü­


“Bütün həyatımı təhlil edəndə görürəm ki, hər halda bir başlıca hadisə var,?o da budur ki, mən Azərbaycanın Müstəqilliyini təmin edə bilmişəm. Onu daxili çəkişmələr alovunda, dağıntılar və qan içində məhv olmağa qoymamışam”
Heydər Əliyev

A­zər­bay­can xal­qı 1918-ci il­də ilk də­fə azad­lı­ğa, müs­tə­qil­li­yə qo­vuş­du, la­kin bu azad­lı­ğın, müs­tə­qil­li­yin öm­rü çox qı­sa ol­du. Be­lə ki, cə­mi 23 ay­dan son­ra xa­ri­ci hər­bi mü­da­xi­lə nə­ti­cə­sin­də ye­ni­dən im­pe­ri­ya­nın əsa­rə­ti­nə düş­dü. Min­lər­lə Azər­bay­ca­nın də­yər­li öv­lad­la­rı qan­lı rep­res­si­ya­la­rın qur­ba­nı ol­du. Ümu­miy­yət­lə, keç­miş So­vet­lər mə­ka­nın­da in­san azad­lı­ğı, in­san­la­rın və xalq­la­rın bə­ra­bər­li­yi de­mək olar ki, for­mal xa­rak­ter da­şı­yır­dı.
­Ta­ri­xin müx­tə­lif in­ki­şaf mər­hə­lə­lə­rin­də bü­tün im­pe­ri­ya­lar süqut et­di­yi ki­mi, keç­miş so­vet im­pe­ri­ya­sı da öz ye­ri­ni ye­ni müs­tə­qil döv­lət­lə­rə ver­di. Tə­bii ki, bu döv­lət­lər­dən bi­ri də Azər­bay­can idi. Ötən əs­rin II ya­rı­sın­da keç­miş it­ti­fa­qın da­ğıl­ma­sı ilə ya­ra­nan ta­ri­xi şə­rait nə­ti­cə­sin­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı ikin­ci də­fə müs­tə­qil­lik bay­ra­ğı­nı qal­dır­dı. Bu Azər­bay­can xal­qı­nın si­ya­si ta­ri­xin­də XX əsr­də­ki ən bö­yük qə­lə­bə­si idi. Ya­ran­mış be­lə bir şə­rait­də Azər­bay­can xal­qı­nın mü­ba­ri­zə əz­mi, müs­tə­qil­li­yə qo­vuş­maq is­tək­lə­ri son həd­də çat­dı.
­Xal­qın tə­lə­bi ilə ça­ğı­rıl­mış Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Ali So­ve­ti­nin növ­bə­dən­kə­nar ses­si­ya­sın­da 30 av­qust 1991-ci il­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın döv­lət müs­tə­qil­li­yi­ni bər­pa et­mək haq­qın­da bə­yan­na­mə qə­bul edil­di. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Ali So­ve­ti­nin hə­min ilin 18 okt­yabr ses­si­ya­sın­da Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Döv­lət müs­tə­qil­li­yi haq­qın­da Kons­ti­tu­si­ya Ak­tı yek­dil­lik­lə qə­bul olun­du və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı 1918-1920-ci il­lər Azər­bay­can xal­q Cüm­hu­riy­yə­ti­nin da­vam­çı­sı, va­ri­si elan olun­du.­
A­zər­bay­can xal­qı ikin­ci də­fə döv­lət müs­tə­qil­li­yi­ni çox çə­tin­lik­lə əl­də et­di, la­kin Mil­li müs­tə­qil­li­yi əl­də et­mək nə qə­dər çə­tin ol­sa da, onu qo­ru­yub sax­la­maq və möh­kəm­lən­dir­mək on­dan da çə­tin­dir. 1991-ci il­də müs­tə­qil in­ki­şaf yo­lu­na qə­dəm qo­yan, im­pe­ri­ya­nın cay­na­ğın­dan ye­ni­cə qop­muş Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın qar­şı­sın­da­kı çə­tin­lik­lə­rin sa­də­cə ola­raq ana­lo­qu yox idi.­
Er­mə­ni se­pa­rat­çı­la­rı­nın Azər­bay­can xal­qı­nın ba­şı­na gə­tir­di­yi say­sız-he­sab­sız ağ­rı-acı­lar, 20 faiz­dən çox işğal olunmuş Azər­bay­can tor­paq­la­rı, xa­ra­ba­lıq­la­ra çev­ril­miş də­də-ba­ba yurd­la­rı­mız, bir mil­yon­dan ar­tıq doğ­ma yurd-yu­va­la­rın­dan məc­bu­ri ola­raq çı­xa­rıl­mış köç­kün və qaç­qın­la­rı­mız, Azər­bay­can­da ya­ran­mış iq­ti­sa­di böh­ran və bir çox say­sız-he­sab­sız prob­lem­lər müs­tə­qil­lik yo­lu­nun Azər­bay­can xal­qı üçün heç də asan ol­ma­ya­ca­ğına də­la­lət edir­di. Be­lə bir mü­rək­kəb şə­rait­də öl­kə­yə rəh­bər­lik edə bi­lə­n, öl­kə­ni dü­çar ol­du­ğu bu çə­tin və­ziy­yət­dən xi­las edə bi­lən, ta­ri­xi yü­kü və mə­su­liy­yə­ti da­şı­ma­ğa qa­dir olan la­yiq­li bir li­de­rin ol­ma­sı çox va­cib idi. Müs­tə­qil­li­yin ilk iki ili ər­zin­də döv­lə­tə rəh­bər­lik et­miş şəxs­lər cə­miy­yə­tin üz­ləş­di­yi prob­lem­lə­rin öh­də­sin­dən gə­lə bil­mə­di­lər­, ək­si­nə, möv­cud və­ziy­yə­ti bir qə­dər də ağır­laş­dı­ra­raq, əla­və prob­lem­lər ya­rat­dı­lar. Azər­bay­can xal­qı Er­mə­ni tə­ca­vü­zü ilə ya­na­şı, və­tən­daş mü­ha­ri­bə­si qor­xu­su ilə üz-üzə qal­dı. Hət­ta çox­la­rı­na elə gə­lir­di ki, Azər­bay­can ad­lı döv­lə­tin, Azər­bay­can ad­lı xal­qın möv­cud­lu­ğu so­na çat­maq üz­rə­dir.­
A­zər­bay­can xal­qı yaranmış son də­rə­cə fa­ciə­vi bir şə­rait­də öz xi­la­sı­nı, ni­ca­tı­nı Ulu Ön­dər, Ümum­mil­li Li­der­ Hey­dər Əli­ye­vin şəx­sin­də gör­dü. Xalq be­lə bir mə­qam­da ta­le­yi­ni yal­nız Hey­dər Əli­ye­və eti­bar et­di. Fe­no­menal şəx­siy­yət ki­mi H.Ə­li­yev ya­ran­mış bü­tün çə­tin­lik­lə­rə bax­ma­ya­raq, ikin­ci də­fə tə­rəd­düd et­mə­dən xal­qın ta­le­yi­nə bi­ga­nə qal­ma­dı.­
Ü­mum­mil­li Li­der döv­lə­ti­mi­zin si­vil in­ki­şa­fı­nı hər bir Azər­bay­can və­tən­da­şı­nın ma­raq və mə­na­fe­lə­ri­nin eti­bar­lı mü­da­fiə­sin­də gör­müş və bu­nun üçün da­im zə­ru­ri ad­dım­lar at­mış, Azər­bay­can və­tən­da­şı­na dəs­tək ol­ma­ğa ça­lış­mış və onun eti­bar­lı tə­mi­nat­çı­sı­na, qa­ran­tı­na çev­ril­miş­dir. Onun bu səy­lə­ri nə­ti­cə­sin­də res­pub­li­ka­mız­da in­san­la­rın azad, müs­tə­qil ya­şa­ma­sı üçün ən yük­sək tə­ləb­lə­rə ca­vab ve­rən nor­ma­tiv - hü­qu­qi ba­za ya­ranmış, həm­çi­nin və­tən­daş cə­miy­yə­ti­nin for­ma­laş­dı­rıl­ma­sı pro­se­si­nə na­il olunmuşdur.
1991-ci il­də So­vet­lər it­ti­fa­qı­nın tər­ki­bin­də olan on beş müt­tə­fiq res­pub­li­ka­nın öz müs­tə­qil­li­yi­ni bər­pa et­mə­si, o cümlədən, res­pub­li­ka­mı­zın da öz is­tiq­la­liy­yə­ti­ni bə­yan et­mə­si və ye­ni­dən 1920-ci il­də iti­ril­miş müs­tə­qil­li­yi­ni bərpa etməsi, bir daha imkan yaratdı ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələri daha da genişləndirsin.
İm­pe­ri­ya­nın xa­ra­ba­lıq­la­rı üzə­rin­də qu­rul­muş Müs­tə­qil Res­pub­li­ka­lar­dan bi­ri­ kimi Azər­bay­can, Bey­nəl­xalq hü­qu­qun əsas sub­yekt­lə­rin­dən bi­ri­si­nə çev­ril­di, da­ha doğ­ru­su bey­nəl­xalq təd­bir­lər­də Azər­bay­can öz prob­lem­lə­ri­ni müs­tə­qil şə­rait­də dün­ya ic­ti­maiy­yə­ti­nin diq­qə­ti­nə çat­dı­rır. Ulu Ön­də­rin dü­şü­nül­müş və uzaq­gö­rən si­ya­sə­ti sa­yə­sin­də Azər­bay­can dün­ya­da söz sa­hi­bi­nə çev­ri­lir, bir sı­ra Bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­rın, o cüm­lə­dən mö­tə­bər Av­ro­pa Şu­ra­sı­nın da hə­qi­qi üz­vü se­çi­lir.
Bütün bunlar Azərbaycanın xarici və daxili siyasətinin, həmçinin Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında aparılan demokratik deyişikliklərin, bütün sahələrdə aparılan islahatların məntiqi nəticəsidir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və dünyəvi dövlət kimi öz layiqli yerini tutmuşdur. Bu Azərbaycanın strateji yoludur. Biz bir çox ağır və çətin məsələləri həll etdik və qarşıda duran üfüqləri də yaxşı görürük. Azərbaycanın böyük təbii sərvətləri, əlverişli coqrafi-strateji mövqeyi, güclü iqtisadi inkişafı, mədəni-intelektual potensialı, müstəqil ölkənin gələcəyini çox xoşbəxt və firavan olmasını təmin edəcəkdir.
Ulu Öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz bir daha dünyaya subut etdi ki, Heydər Əliyev siyasi strategiyasının alternativi yoxdur. Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş siyasi strategiya Azərbaycanın adını və bayrağını daha yüksək zirvələrə qaldıracaq.

SON XƏBƏRLƏR
Zəlimxan Yaqubun prokuror oğlu “Bu yaşıl ağacın altı bizimdir” mahnısından danışdı - "...bəstəkarlarla işləyən şair deyildi"
"Yüksək vəzifəli məmurlar öz işlərini görsə, pandemiyadan tez çıxarıq" - deputat
Sakinlər "Sahil-S İnşaat” MTK-nın rəhbərini vergidən yayınmaqda ittiham edir - NARAZILIQ!
Peyvəndin alternativi niyə bu qədər maraq doğurur? - “Radikal qruplar xüsusi adamlar tuturlar ki…”
Qəzalı yataqxana sakinləri: - “Hər gün təhlükədəyik”
Ermənistanın indiki rəhbəri sələfləri kimi “ikili” oyun oynayır... - FAKT BUDUR!
“Azərbaycan artıq şirin quyruğunu kəsib” - HƏQİQƏTƏN DƏ...
“Doing Business”adı altında saxtakarlıq: niyə hədəfdə Azərbaycan olub? - HƏQİQƏTƏN DƏ...
Gəncə İnzibati Məhkəməsi hərbçi Rasim Cəfərovla bağlı hansı - QƏRARI VERƏCƏK?
“30 il ərzində erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticə verməyibsə, indiki vəziyyətdə...” - NƏ BAŞ VERİR?
"Azərpoçt"da yeni şöbə yaradılıb, mudir təyin olunub - Dəyişiklik
Moskva Krım məsələsində Ankaradan güzəşt gözləyirdi - ekspert
Şirvanın icra başçısı növbəti dəfə Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrini ziyarət edib
"Brent" neftinin qiyməti 75 dolları ötüb
Şəhid ailəsi Şəkidə üzləşdiyi problemlə bağlı Prezidentdən hələ də kömək istəyir – Bəs İcra başçısı hara baxır?
Paşinyan 7 milyon dollara "Peqas" gizli telefon dinləmə sistemi aldı... - Ermənistan KİV
Amilinin ardından indi də sapı özümüzdən olan deputat ÜSTÜMÜZƏ HÜRDÜ - NƏ ÇOX XAİN...
7 mindən çox rieltor var, ancaq nə işi bilirlər, nə də vergi verirlər - Sertifikasiyaya cəlb olunacaqlar?
Bakıda 46 ilin müəlliminə səbəb göstərmədən “sabahdan işə gəlmə” deyiblər - GİLEY
Vəkillər Kollegiyasının üzvü Elmir Murquzov ilə müsahibə
"Azercell" Ağdamda keçirilən ilk beynəlxalq elmi-praktik konfransı internet xidmətləri ilə təmin edib
Azərbaycan ət idxalını niyə artırıb? – "Dəstək artdıqca, korrupsiya da artır"
Daxili işlər orqanlarında yeni TƏYİNAT - ƏMR
“Bilmirik. Bu virus bizi çox aldadıb...” - Entoni Fauçi
Ağdaşda 1 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib
Prokurorluq adam öldürməyə cəhdlə bağlı məlumat yayıb - TƏFƏRRÜAT
Araik Qarabağda sement zavodu acdı... - BİZ İSƏ SEYR EDİRİK...
Bu gündən SOCAR-ın yeni istiqrazlarına abunə yazılışı başlayır - Diqqət!
"Əlbəttə, biz neft ölkəsi olmağımız gerçəyini unutmamalıyıq" - deputat
"Hətta Qarabağ müharibəsindəki zəfər Azərbaycan-Türkiyə- Pakistan bayraqları ilə qeyd edildi..." - İtaliyalı analitik Bakı-Ankara-İslamabad ittifaqı haqda