Tarixin həqiqəti - həqiqətin tarixi

Tarix:28-06-2017, 10:58 Baxış Sayı:303 Kateqoriya:gundem

Tarixin həqiqəti - həqiqətin tarixi


1918-ci ilin mart qırğınları ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri çoxsaylı soyqırımı aktlarından biridir. Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri beynəlxalq səviyyədə öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış bu qanlı SOYQIRIM tariximizin açılmamış səhifələrindəndir. Tarixi sənədlər sübut edir ki, 1918-ci ildə Cənubi Qafqazdakı öz dədə-baba yurdlarında etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə Azərbaycan türkləri erməni daşnakları tərəfindən kütləvi surətdə qətllərə məruz qalmış və yaşadıqları ərazilərdən deportasiya olunmuşlar.

Ta­ri­xən er­mə­ni qa­ni­çən­lə­ri bi­zi hə­mi­şə qır­ma­ğa ça­lı­şıb­lar. O da ma­raq­lı­dır ki, mart ayı­na dü­şən qır­ğın­la­rın sa­yı nə­dən­sə da­ha çox­dur. Bəl­kə də bu, on­la­rın mart ayın­da - Nov­ruz bay­ra­mın­da mü­səl­man­la­rın üz­lə­ri­nin gül­mə­si­ni ürək­lə­ri­nin gö­tür­mə­mə­lə­ri ilə bağ­lı­dır. Gö­rü­nür elə bu sə­bəb­dən də soy­qı­rım ta­ri­xi­miz mart ayı ilə əla­qə­lən­di­ri­lib ümu­mi­ləş­di­ril­miş­dir.­
Ə­gər ta­ri­xə mü­ra­ciət et­sək gö­rə­rik ki, 1918-ci ilin mar­tın­da Ur­mi­ya, Xoy, Ma­ku, Sal­mas, Ba­kı, İrə­van, Gən­cə, Lən­kə­ran, Şa­ma­xı, Qu­ba, Kür­də­mir və s. şə­hər­lər­də yüz əl­li min­dən çox soy­da­şı­mız er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən qət­lə ye­ti­ri­lib. Tək­cə Ur­mi­ya­da bir gü­nün içə­ri­sin­də ABŞ, Fran­sa, Ru­si­ya kon­sul­la­rı­nın göz­lə­ri qar­şı­sın­da 10 min­dən çox adam öl­dü­rü­lüb.
Mart qır­ğın­la­rı er­mə­ni şo­vi­nist­lər­nin xal­qı­mı­za qar­şı bö­yük miq­yas­lı və diq­qət­lə dü­şü­nü­lüb ha­zır­lan­mış et­nik tə­miz­lə­mə si­ya­sə­ti­nin tər­kib his­sə­si idi. Tə­bii ki, bu mər­hə­lə­yə qə­dər müx­tə­lif kök­lə­rə söy­kə­nən möh­kəm tu­tar­lı özül­lər də ha­zır­lan­mış­dır. Türk qa­nı­na su­sa­yan And­ra­ni­kin qo­şun böl­mə­lə­ri baş­da pol­kov­nik Su­li­kov ol­maq­la azər­bay­can­lı­lar ya­şa­yan kənd­lə­ri od­la­ra qa­la­yır, dinc əha­li­yə aman­sız di­van tu­tur­du­lar. Er­mə­ni si­lah­lı cəl­lad­la­rı­na be­lə bir tap­şı­rıq ve­ril­miş­di ki, azər­bay­can­lı­la­rın ya­şa­dı­ğı kənd­lər az müd­dət içə­ri­sin­də vi­ran edil­mə­li və qətl­lər ba­rə­də And­ra­ni­kə ope­ra­tiv xə­bər­lər çat­dı­rıl­ma­lı­dır.
De­mək olar ki, bü­tün azər­bay­can­lı­lar ya­şa­yan əra­zi­lər­də, şə­hər və kənd­lər­də - Ba­kı­da, Qu­ba­da, Şa­ma­xı­da, Kür­də­mir­də, Göy­çay­da, Sal­yan­da, Lən­kə­ran­da, Xo­ca­lı­da, Ko­la­nı­da, Pap­ra­vənd­də, Dov­şan­lı­da, Fın­dıq­lı­da, Qa­pan­lı­da, Çay­lı­da, Gül­ya­taq­da, Çı­raq­lı­da, Qa­ra­pi­rim­də, bü­tün Yu­xa­rı Qa­ra­bağ­da, Nax­çı­van­da, Zən­gə­zur­da, Göy­çə­də, Şəm­səd­din­də, Cə­la­loğ­lu­da, Go­rus­da, Qa­ra­kil­sə­də, Qə­mər­li­də, Ulu­xan­lı­da, Ve­di­ba­sar­da, Də­rə­lə­yəz­də, Ki­çik Məz­rə­də, Sər­da­ra­bad­da, Cü­ğa­da, Sa­rı­ya­qub­da, Qa­ra­qo­yun­lu­da, Ağ­kil­sə­də, Nə­ri­man­lı­da, Ba­sar­ke­çər­də, Zad­da, Kər­ki­baş­da, Şiş­qa­ya­da, Sü­mük­lü də­rə­də, Ço­ban­kə­rə­də, Quş­çu­da, Ox­çu­da, Qov­şud­da, Kü­rə­dağ­da, Ba­har­lı­da, Daş­ba­şı­da, Xə­ləc­də, Ağ­van­da, Mol­la­lı­da, Urud­da, So­fu­lu­da, Ərik­li­də... er­mə­ni qa­ni­çən­lə­ri on min­lər­lə gü­nah­sız azər­bay­can­lı­la­rı aman­sız­lıq­la qət­lə ye­tir­di­lər. Təəs­süf­lər ol­sun ki, 70 il ər­zin­də bu müd­hiş ha­di­sə­lər hər va­si­tə ilə ört-bas­dır edil­miş­dir. Am­ma nə yax­şı ki, gec də ol­sa, ta­rix hər şe­yin öz qiy­mə­ti­ni - düz qiy­mə­ti­ni ve­rir. Bə­li, ta­rix heç nə­yi unut­mur.­
Ar­xiv sə­nəd­lə­ri­nə mü­ra­ciət et­sək gö­rə­rik ki, 18 mart 1918-ci il ta­rix­də 20 min­lik er­mə­ni or­du­su Ama­zasp, Atar­be­kov və La­la­ya­nın baş­çı­lı­ğı Qu­ba­ya, Şa­ma­xı­ya da­xil olub, mar­tın so­nu­na qə­dər ora­da 12 min nə­fə­ri qət­lə ye­tir­di­lər. Şa­ma­xı­nın 72 kən­din­də dəh­şət­li qır­ğın­lar tö­rə­dil­di. Şa­ma­xı­lı­la­rın çö­rə­yi ilə bö­yü­yüb bo­ya-ba­şa ça­tan La­la­yan qor­xu­dan məs­ci­də pə­nah apar­mış əl­siz-ayaq­sız yaş­lı adam­la­ra be­lə rəhm et­mə­miş, on­la­rı yan­dır­ma­ğı əmr et­miş­dir. Ən dəh­şət­li­si isə bu­dur ki, yan­dı­rıl­mış məs­ci­din içə­ri­sin­dən çı­xan­lar La­la­ya­nın əm­ri ilə er­mə­ni qul­dur­la­rı­nın gül­lə­si­nə tuş gə­lir­di. Föv­qə­la­də is­tin­taq ko­mis­si­ya­sı­nın üz­vü, mil­liy­yə­ti rus olan And­rey No­vats­ki bu dəh­şət­lə­rə döz­mə­yə­rək Şa­ma­xı­nı da­ğı­dan er­mə­ni­lə­ri "öl­dür-ta­lan et, ta­lan et - öl­dür!" ide­ya­sın­dan ruh­la­nan­lar ad­lan­dır­mış­dır.
Be­lə bir qır­ğın mar­tın son­la­rın­da Ba­kı­da da hə­ya­ta ke­çi­ril­di. Məş­hur sa­hib­kar və me­se­nat Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­ye­vin Nov­ruz bay­ra­mı gün­lə­rin­də Lən­kə­ran­da hə­lak ol­muş oğ­lu­nun cə­na­zə­si­ni "Di­ka­ya di­vi­zi­ya"­nın bir qrup za­bit və əs­gə­ri gə­mi ilə Ba­kı­ya gə­tir­miş­di. On­lar dəfn­dən son­ra mar­tın 29-da ge­ri­yə dö­nər­kən di­vi­zi­ya üçün öz­lə­ri ilə ye­ni dö­yüş­çü qüv­və­si apa­rır­dı­lar. Bun­dan xə­bər tu­tan Ba­kı Kom­mu­na­sı hö­ku­mə­ti, elə­cə də, Ste­pan Şaum­yan gə­mi­nin kör­pü­dən ay­rıl­ma­sı­na ica­zə ver­mir. Gə­mi­də­ki­lə­rə tək­lif edi­lir ki, si­lah­la­rı­nı təh­vil ver­sin­lər. Za­bit­lər bun­dan im­ti­na et­dik­də on­la­rın ara­sın­da mü­na­qi­şə baş ve­rir. Şaum­ya­nın gön­dər­di­yi daş­nak-rus sol­dat­la­rı gə­mi­yə so­xul­maq is­tə­dik­də gə­mi­də­ki­lər­dən bir nə­fər atəş açır. Bun­dan son­ra Şaum­ya­nın adam­la­rı içə­ri so­xu­lub say­ca qat-qat az olan za­bit­lə­ri tərk­si­lah edir­lər.
Bu ha­di­sə şə­hər­də bö­yük na­ra­zı­lı­ğa sə­bəb olur. Şə­hə­rin bir ne­çə ye­rin­də ha­di­sə ilə əla­qə­dar eti­raz mi­tinq­lə­ri ke­çi­ri­lir. Gü­nor­ta ra­də­lə­ri mü­sa­vat­çı nü­ma­yən­də­lər Ba­kı So­ve­ti­nə gə­lə­rək si­lah­la­rın ge­ri qay­ta­rıl­ma­sı­nı tə­ləb edir­lər. Bu­nun­la bağ­lı ola­raq İn­qi­la­bi Mü­da­fiə Ko­mi­tə­si­nin tə­ci­li ic­la­sı ke­çi­ri­lir. İc­las­da si­lah­la­rın ge­ri alın­ma­sı qə­ra­ra alı­nır. Bu za­man xə­bər ya­yı­lır ki, Er­mə­ni­kənd tə­rəf­dən hü­cum edən er­mə­ni­lər Şa­ma­xı yo­lu əra­zi­sin­də və Ta­tar kü­çə­sin­də azər­bay­can­lı­la­rı qır­ma­ğa baş­la­yıb­lar. Az son­ra Ba­zar kü­çə­sin­də də er­mə­ni­lər mü­səl­man­la­ra qar­şı hü­cu­ma ke­çib­lər.
Ba­kı­da və­ziy­yət çox gər­gin bir şə­kil al­mış­dı. Mü­sa­vat­çı­la­ra qar­şı vu­ru­şan­la­rın ço­xu Qı­zıl Qvar­di­ya adı al­tın­da dö­yü­şən er­mə­ni daş­nak­la­rı idi­lər. On­lar Si­sia­nov (in­di­ki Təb­riz Xə­lil­bəy­li) və Ko­lub­ya­kin (in­di­ki Ni­gar Rə­fi­bəy­li) kü­çə­lə­rin­dən baş­la­ya­raq mü­sa­vat­çı­la­rı Ba­zar kü­çə­si ilə qa­la di­var­la­rı­na doğ­ru sı­xış­dı­rır­dı­lar. Ba­zar kü­çə­si de­mək olar ki, qan­lı dö­yüş mey­da­nı idi. Qan­lı dö­yüş­lər əsl er­mə­ni-mü­səl­man qır­ğı­nı şək­li­ni al­mış­dı. Bu dö­yüş­lə­rin can­lı şa­hid­lə­ri kü­çə­lər­də yüz­lər­lə, min­lər­lə əl­siz-ayaq­sız, gü­nah­sız, ka­sıb mü­səl­man me­yid­lə­ri­nin ol­du­ğu­nu qeyd et­miş­lər.
Bol­şe­vik qi­ya­fə­si al­tın­da giz­lən­miş mil­lət­çi S.Şaum­yan gö­zəl ba­şa dü­şür­dü ki, Ba­kı­da və­tən­daş mü­ha­ri­bə­si yox, mil­li qır­ğın ge­dir. Yə­qin ki, bu, elə onun ar­zu­su idi. Hət­ta, bu­nun üçün o, so­vet­lə­rin çox­min­li si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nə 3-4 min nə­fər­lik daş­naq hər­bi his­sə­lə­ri­ni də əla­və et­miş­dir. O, bu his­sə­lə­rə ar­xa­la­nır, ağır də­qi­qə­lər­də on­la­rı Qı­zıl Qvar­di­ya dö­yüş­çü­lə­ri­nin kö­mə­yi­nə gön­də­rir­di. Be­lə çir­kin məq­səd­lə Şa­ma­xı­ya da qo­şu­nu o gön­dər­miş­dir. Məq­sə­di də bun­dan iba­rət idi ki, şa­ma­xı­lı­lar bərk ayaq­da Ba­kı­nın kö­mə­yi­nə gə­lə bil­mə­sin­lər. V.İ.­Le­nin tə­rə­fin­dən Za­qaf­qa­zi­ya­ya sə­la­hiy­yət­li mü­vək­kil tə­yin olu­nan Şaum­yan ona söz ver­miş­di ki, tez­lik­lə Ba­kı­nı Ru­si­ya­ya il­haq et­di­rə bi­lə­cək­dir. Şaum­ya­na gö­rə Ba­kı­nın ida­rə olun­ma­sı an­caq er­mə­ni­lə­rin əlin­də ol­ma­lı idi.
­Ba­kı qır­ğı­nı za­ma­nı er­mə­ni­lər növ­bə­ti bir fit­nə­kar­lı­ğa da əl at­dı­lar. Be­lə ki, on­lar xə­bər gön­dər­miş­di­lər ki, əgər azər­bay­can­lı­lar mü­səl­man mə­həl­lə­lə­rin­də ya­şa­yan er­mə­ni­lə­rə to­xun­ma­sa­lar, on­lar da öz növ­bə­sin­də er­mə­ni mə­həl­lə­lə­rin­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­ra to­xun­ma­ya­caq­lar. Am­ma bu şər­tə əməl edən azər­bay­can­lı­lar bir də xə­bər tut­du­lar ki, er­mə­ni­lər Qan­lı­tə­pə və Er­mə­ni­kənd tə­rəf­də qa­baq­la­rı­na çı­xan azər­bay­can­lı­la­rı ye­rin­də­cə qət­lə ye­ti­rir­lər. Hət­ta, on­lar Mü­sa­vat Par­ti­ya­sı­nın bi­rin­ci şö­bə­si­nin qa­pı­sı ağ­zın­da sax­la­dıq­la­rı zi­reh­li ma­şın­la içə­ri­dən çı­xan­la­ra atəş açır­dı­lar.­
Ən dəh­şət­li qır­ğın Azad­lıq mey­da­nın­da baş ve­rə­cək­di. Er­mə­ni­lər şə­hə­rin şi­mal his­sə­sin­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­la­rı mey­dan­da­kı tax­ta sir­kə top­la­yıb qa­pı­sı­nı qı­fıl­la­mış­dı­lar. Sir­kin ət­ra­fı­na neft tö­küb bü­tün içə­ri­də­ki adam­la­rı da onun­la bir­gə yan­dır­maq is­tə­yər­kən Ça­pa­rid­ze­nin baş­çı­lı­ğı ilə Qı­zıl Qvar­di­ya dəs­tə­si özü­nü ye­ti­rib da­nı­şıq­la fa­ciə­nin qar­şı­sı­nı ala bil­miş­di.
­Si­lah­lan­mış er­mə­ni­lər Ba­kı­nın kənd­lə­ri­nə də hü­cum et­mə­yi plan­laş­dır­mış­dı­lar. Bu məq­səd­lə on­la­rı Əmir­can və Bül­bü­lə kənd­lə­ri­nin ət­ra­fı­na si­lah­lı adam­lar top­la­yır­dı­lar. Ət­raf kənd­lə­rin əha­li­si bun­dan xə­bər tu­tub "Bül­bü­lə gö­lü" ət­ra­fın­da sən­gər­lər dü­zəl­də­rək on­la­ra qar­şı mərd­lik­lə vu­ruş­muş, bir er­mə­ni­ni be­lə qa­ba­ğa bu­rax­ma­mış­lar.
Şə­hər­də isə şid­dət­li dö­yüş­lər da­vam edir­di. Er­mə­ni­lər çox yax­şı si­lah­lan­mış­dı­lar. Daş­naq­lar Ru­si­ya­dan hö­ku­mət üçün gön­də­ril­miş si­lah­la­rı ələ ke­çi­rə­rək on­la­rın bir his­sə­si­ni növ­bə­ti hü­cum­lar­da is­ti­fa­də et­mək üçün şə­hə­rin mər­kə­zin­də­ki er­mə­ni kil­sə­si­nin zir­zə­mi­sin­də, bir his­sə­si­ni isə er­mə­ni Mon­ta­şo­vun za­vo­dun­da giz­lət­miş­di­lər.
Mar­tın son­la­rın­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lən dəh­şət­li Ba­kı qır­ğı­nın­da qət­lə ye­ti­ril­miş 18 mi­nə qə­dər ada­mın cə­səd­lə­ri Çəm­bə­rə­kənd qə­bi­ris­tan­lı­ğın­da iri ça­la­la­ra atıl­dı və üzər­lə­ri tor­paq­la ör­tül­dü. Dəfn za­ma­nı şə­hər­də ar­tıq dö­yüş­lər qur­tar­mış­dı. Mü­sa­vat­çı­lar məğ­lub ola­raq Gən­cə şə­hə­ri­nə ge­ri çə­kil­miş­di­lər. Azər­bay­can­lı­la­rın Ba­kı kü­çə­lə­rin­də­ki qan­la­rı uzun müd­dət qu­ru­ma­dı.
­Hə­min gün­lər­də pa­ra­lel ola­raq bü­tün Azər­bay­can­da, Qa­ra­bağ­da, Mu­ğan­da, Şir­van­da, Lən­kə­ran­da, Gən­cə­ba­sar­da və baş­qa əra­zi­lər­də də er­mə­ni vəh­şi­lik­lə­ri tüğ­yan edir­di. Er­mə­ni­lər soy­daş­la­rı­mı­zı xü­su­si qəd­dar­lıq­la öl­dü­rür, baş­la­rı­nı, bu­run­la­rı­nı, qu­laq­la­rı­nı kə­sir, göz­lə­ri­ni çı­xa­rır, baş­la­rı­nın də­ri­si­ni so­yur, qa­dın­la­rın döş­lə­ri­ni kə­sir, qa­rın­la­rı­nı cı­rır­dı­lar. Mil­li mən­su­biy­yə­tə gö­rə min­lər­lə gü­nah­sız həm­və­tən­lə­ri­miz öl­dü­rül­dü. 1918-ci ilin mart ayın­dan eti­ba­rən er­mə­ni­lər ək­sin­qi­lab­çı ün­sür­lər­lə mü­ba­ri­zə şüa­rı al­tın­da Ba­kı qu­ber­ni­ya­sı­nı azər­bay­can­lı­lar­dan tə­miz­lə­mək məq­sə­di gü­dən qan­lı plan­la­rı­nı hə­ya­ta ke­çir­mək­də da­vam edir­di­lər. Bu mü­na­qi­şə­lər zə­mi­nin­də on­lar­la, yüz­lər­lə də­yər­li mil­li me­mar­lıq in­ci­lə­ri­miz, məs­cid və di­gər ta­ri­xi abi­də­lə­ri­miz er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən da­ğı­dı­la­raq məhv edi­lir­di.
1919-cu il­də bir sı­ra bey­nəl­xalq təz­yiq­lər­dən son­ra Er­mə­nis­tan hö­ku­mə­ti rəs­mi qay­da­da eti­raf et­mə­yə məc­bur ol­du ki, hə­min dövr­də er­mə­ni şo­vi­nist se­pa­rat­çı qul­dur­la­rı And­ra­nik, Ma­nuk­yan, Dro, Njde, Saak­yan, La­la­yan, Ama­zasp, Atar­be­kov, Ka­çaz­nu­ni, Şaum­yan və baş­qa­la­rı­nın fəa­liy­yət­lə­ri nə­ti­cə­sin­də Cə­nu­bi Qaf­qaz­da ümu­mi­lik­də 400000 azər­bay­can­lı, 100000 gür­cü, 15000 kürd, 22000 ləz­gi aman­sız­lıq­la qət­lə ye­ti­ril­miş­dir.
Müs­tə­qil­li­yi­mi­zin ilk döv­rün­də Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti hö­ku­mə­ti­nin 15 iyul və 31 av­qust 1918-ci il qə­rar­la­rı­na əsa­sən Ələk­bər bəy Xas­məm­mə­do­vun sədr­li­yi ilə föv­qə­la­də is­tin­taq ko­mis­si­ya­sı təş­kil edil­miş, İs­ma­yıl bəy Şah­ma­lı­yev, And­rey No­vats­ki, Nəs­rəd­din bəy Sə­fi­kürdski, Ni­ko­lay Mi­xay­lov, Qu­bi­lov və Mir­zə Ca­vad Axund­za­də ko­mis­si­ya­nın üz­vü se­çil­miş­lər. Təş­kil olu­nan bu ko­mis­si­ya Azər­bay­can əra­zi­si­nin müx­tə­lif böl­gə­lə­ri­ni da­ğı­da­raq dinc mü­səl­man əha­li­nin hə­ya­tı və əm­la­kı­na qar­şı mis­li gö­rün­mə­miş vəh­şi­lik­lər tö­rə­dən qul­dur dəs­tə­lə­ri­nin fəa­liy­yə­ti­ni qiy­mət­lən­dir­mə­li, zo­ra­kı­lı­ğın bü­tün hal­la­rı­nı qey­diy­yat­dan ke­çir­mə­li, qır­ğı­nın han­sı şə­rait­də və ne­cə aman­sız­lıq­la tö­rə­dil­di­yi­ni tə­yin et­mə­li, gü­nah­kar­la­rı, elə­cə də, dəy­miş zə­rə­rin qə­də­ri­ni müəy­yən­ləş­dir­mə­li idi. Çox təəs­süf­lər ol­sun ki, So­vet Ru­si­ya­sı hö­ku­mə­ti­nin 2 fev­ral 1920-ci il ta­rix­də ver­di­yi am­nis­ti­ya haq­qın­da qa­nu­na əsa­sən hə­min qu­ru­mun təd­qi­qat iş­lə­ri da­yan­dı­rıl­dı. Nə­ti­cə­də qu­ru­mun top­la­dı­ğı çox­cild­li ma­te­rial­lar "ar­xiv dus­ta­ğı"­na çev­ri­lə­rək uzun müd­dət xalq­dan giz­lə­dil­di.
30-31 mart soy­qı­rı­mı azər­bay­can­lı­la­rın küt­lə­vi qır­ğı­na mə­ruz qal­ma­la­rı ar­tıq bü­tün dün­ya­ya mə­lum­dur. Gec də ol­sa, yüz min­lər­lə azər­bay­can­lı­nın er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən məhv edil­di­yi mart soy­qı­rı­mı ci­na­yə­ti bö­yük səy­lər nə­ti­cə­sin­də açı­la­raq əsl hə­qi­qət­lər haq­qın­da ki­fa­yət qə­dər ob­yek­tiv ma­te­rial­lar top­lan­mış­dır. Ar­tıq bu gün bü­tün dün­ya da ye­tə­rin­cə dərk edir ki, er­mə­ni vəh­şi­li­yi tək­cə Azər­bay­can üçün yox, bü­tün dün­ya üçün təh­lü­kə­li­dir.
Res­pub­li­ka Pre­zi­den­ti­nin 26 mart 1998-ci il ta­rix­li "Azər­bay­can­lı­la­rın soy­qı­rı­mı haq­qın­da" fər­ma­nı­na uy­ğun ola­raq 1998-ci il­dən eti­ba­rən hər il 31 mart - Azər­bay­can­lı­la­rın Soy­qı­rı­mı Gü­nü ki­mi qeyd olu­nur. Dün­ya ic­ti­maiy­yə­ti er­mə­ni­lə­rin xal­qı­mı­za qar­şı tö­rət­dik­lə­ri mis­li-bə­ra­bə­ri ol­ma­yan bu vəh­şi­li­yin­dən xə­bər tu­tur. İn­di bü­tün dün­ya bi­lir ki, azər­bay­can­lı­lar əsr­lər bo­yu er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən et­nik tə­miz­lə­mə si­ya­sə­ti­nə mə­ruz qal­mış­lar.­
Er­mə­ni şo­vi­nist mil­lət­çi­lə­ri­nin xal­qı­mı­za qar­şı tə­ca­vü­zü bu gün də da­vam edir və onun ağır nə­ti­cə­lə­ri yüz min­lər­lə soy­daş­la­rı­mı­zın ta­le­yin­də özü­nü bü­ru­zə ve­rir. Gö­rə­sən Azər­bay­can xal­qı əsr­lər bo­yu xə­ya­nət­kar qon­şu­la­rın tə­ca­vü­zü uc­ba­tın­dan çək­di­yi ağ­rı-acı­lar­la do­lu fa­ciə­lə­rin əvə­zi­ni ne­cə və nə za­man ödə­yə­cək? Bu sua­lın ca­va­bı­nı hər bir oxu­cu­nun öz ix­ti­ya­rı­na bu­ra­xa­raq ya­zı­ma bu­ra­da nöq­tə qo­yu­ram...

Na­zim Tap­dı­qoğ­lu (Və­li­şov)

SON XƏBƏRLƏR
Bakıda saxta vaksin sənədi ilə bağlı cinayət işi açılıb - TƏFƏRRÜAT
Türkiyə və ABŞ Ukraynanı silahlandırır - Tək qalanı Kiyevin cəsarətlənməsidir...
İran dövlətçiliyinin 3000 illik tarixi və ya Azərbaycan İranın bir parçası kimi yalanının ortaya çıxarılması...
Dərman möhtəkilrəinin COVİD QAZANCI... - NARAZILIQ!
"Tenderlərdə adətən bir neçə icra başçısına, ya da ki, onun müavininə yaxın olan şirkətlər qalib gəlirdilər"" - Prezident İTTİHAM EDİR
"Tenderlərdə adətən bir neçə icra başçısına, ya da ki, onun müavininə yaxın olan şirkətlər qalib gəlirdilər"" - Prezident İTTİHAM EDİR
Oksigen aparatına qoşulan Səyyad Əlizadə və xanımının SON DURUMU
"Bu iki səbəb mediamızı acınacaqlı hala gətirib çıxarır" - Arif Əliyev
"Baku Electronics"dən narazılıq bitmək bilmir - GİLEY
Oktyabrın 1-dən bir doza vaksin olunan tələbə və müəllimlər də dərsə buraxılacaq - Diqqət!
Qaxda qaydaları pozan 15 sürücü barəsində tədbir görülüb
3 uşaq atası olan evli kişi qonşunun boşanmış qızını qaçırdı - Azərbaycanda ŞOK OLAY
Kəlbəcərdə çörək sexində ÖZBAŞINALIQ: - Prokurorluq işə qarışdı
Rusiya kəşfiyyatının PKK-dakı agenti: Kəlbəcərdə təlim keçib... - “MƏZLUM RUS” TÜRKİYƏNİN BOMBA ZƏRBƏSİNDƏN SAĞ ÇIXIB
Hazırda həbsdə olan sabiq məmurlar: Nazir, general, səfir... - SİYAHI
Bu il müəllimlərə gül hədiyyə etmək olar? - Təhsil Nazirliyindən AÇIQLAMA
Azərbaycan və Türkiyənin Baş Qərargah rəisləri Ankarada görüşüb
“Fədailər Xankəndinə gedən İran maşınlarını partlatmalıdır” - Politoloqdan sensasiyalı TƏKLİF
9 illik bazadan kolleclərə qeydiyyat başlayıb - Diqqət!
Paşinyan Kərkidə daimi və müvəqqəti yaşamaq üçün köçürülməni qadağan etdi – Bir sıra ərazilər təhvil verilir
“Onlar üçün məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi də qanunvericiliyə uyğundur” - ekspert
"Sülhməramlıları bölgədən çıxarmaq üçün Ermənistanın razılığına ehtiyac yoxdur" - deputat
Bakıda bomj ona köməklik edən kişinin arvadını zorladı - İSTİNTAQ MATERİALLARI
"Qurumun rəhbərliyi həmin 40 min manatlıq cəriməni qəzetlər arasında bölüşdürməyə çalışır..." - NARAZILIQ!
Ermənistanda koronavirusdan gəbərənlərin sayı 4 995-ə çatıb
“Afaq xanım özünü “TƏBİB”-in yanında şirin salmaq istəyir ki, ona termometr versin..?”
Keçmiş hakimin yarım milyonluq dələduzluğu - Axundu da işə qatıb
Nikol və Anna Moskvaya qarşı: - Paşinyanın Tiflisdəki davranışına Rusiyanın cavabı olacaq
Baba Vəziroğlu: “Onların gözündə həmişə yaltaq adam olmuşam” - MÜSAHİBƏ
Tağı Əhmədov, Şəmsəddin Hacıyev və Məlahət İbrahimqızı vəzifədən azad olunublar